Chloryn Sodu Roztwór 25% 100 ml – Natvita

18,50

Opis

Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.Zastosowanie: do uzdatniania wody. Nie należy stosować w innym celu, niż w tym wymienionym wyżej.Skład: 25% chloran (III) sodu.Środki ostrożności:W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).PRODUCENT/DYSTRYBUTORNat Sp. z o.o.Wrocławska 33d, Długołęka55-095 Mirków

kawa rozpuszczalna a cholesterol, biflorin lgg 60, glucosum 5, rak płuc jakie mieliście objawy, egfr większe od 60, tetno 140, afastural ulotka, aloes po opalaniu, co jest dobre na katar, stosowany w leczeniu choroby alkoholowej, neosine dla dzieci, uciskowe, 1000 mg vitamin c, parkinson umieranie, novo-helisen depot jak zamówić, lubrikant, nebutac, skutki odstawienia smoczka, gryzak do owocow

yyyyy